Language switcher

Social

 

На ден 24.03.2011 година во хотел  "Национал" се одржа јавна расправа заизработената физибилити студија со идејно решение за изградба на мала акумулација во месноста Арамиска чешма .Физибилити студијата ја презентираше Влатко Димитровски од консалтинг куќа Чакар & Партнерс како дадена проектна задача од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион. По одржаната презентација од присутните во салата се разви богата дискусија при што дискутантите дадоа свои согледувања и забелешки. На дел од нив изработувачот даде одговор а дел остана дополнително да се изјасни писмено, односно прифатливите да се вметнат во самата Студија.